การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ(1) 28 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การแก้ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ในแผนภูมิรูปภาพ วางแผน วิธีคิด  หาคำตอบ และตรวจสอบคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการแก้ปัญหา เมื่อกำหนด 1 รูป แทน 1 หน่วย

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 5.4

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ
ชั่วโมง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ
เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ(1) 28 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง