แผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย 23 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ ชื่อแผนภูมิรูปภาพบอกให้รู้ว่า
แผนภูมิรูปภาพนั้นแสดงอะไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 5.1

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ
ชั่วโมง แผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย
เรื่อง แผนภูมิรูปภาพอย่างง่าย 23 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง