แผนภูมิอย่างง่ายจากสื่อของจริง(Concrete graphs) 22 ม.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภูมิเป็นการแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ  ชื่อแผนภูมิบอกให้รู้ว่าแผนภูมินั้นแสดงอะไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ พร้อมบอกเหตุผลในการจัด
2.มีส่วนร่วมในสร้างแผนภูมิอย่างง่ายด้วยสื่อของจริง

3.อ่านและตอบคำถามจากแผนภูมิอย่างง่ายด้วยสื่อของจริง

             - ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ คิดสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 5.1

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ
ชั่วโมง แผนภูมิอย่างง่ายจากสื่อของจริง(Concrete graphs)
เรื่อง แผนภูมิอย่างง่ายจากสื่อของจริง(Concrete graphs) 22 ม.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง