แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 17 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         1. แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ 1 เช่น 10  11  12  13  14

         2. แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละ 10 เช่น 10  20  30  40  50 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ
1 ทีละ 10  

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 4.4

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบรูป
ชั่วโมง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10
เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 17 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง