แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่่าง ขนาด หรือสีสัมพันธืกันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 10 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การเรียงซ้ำกันของรูปเรขาคณิตหรือรูปอื่น ๆ เป็นชุดไปเรื่อย ๆ ลักษณะนี้เรียกว่าแบบรูปซ้ำ โดย

     ชุดที่ซ้ำในแบบรูปอาจเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด หรือสี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชุดที่ซ้ำในแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่าง ขนาด หรือสี อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 4.1

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แบบรูป
ชั่วโมง แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่่าง ขนาด หรือสีสัมพันธืกันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป
เรื่อง แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่มีรูปร่่าง ขนาด หรือสีสัมพันธืกันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 10 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง