การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 7 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           การสร้างโจทย์ปัญหา ต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถาม นอกจากนี้โจทย์ที่สร้างต้องมีความ
      เป็นไปได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 2.31

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 7 ม.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง