สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 20 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          เรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนมารวมกัน เป็นสถานการณ์การบวก สามารถ

     เขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การบวก หาคำตอบ และเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 2.22

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
เรื่อง สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 20 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง