การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 19 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การแก้ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิด หาคำตอบ และตรวจสอบความ
     สมเหตุสมผล  การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล สื่อสาร  และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 2.21

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การแก้-การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 19 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง