ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 18 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การหาผลลบโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน ถ้าในหลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ อาจใช้วิธีการนับเพิ่มหรือนับลดทีละ 1 ทีละ 10 หรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้   เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจ านวนสองหลักกับจ านวนไม่เกินสองหลักโดยการตั้งลบเพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจ านวนสองหลักกับจ านวนไม่เกินสองหลัก
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 2.20

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
เรื่อง ทบทวนความรู้เรื่องการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 18 ธ.ค. 61 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง