ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 13 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนสองจำนวนบวกกัน ผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น ผลลบคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้   พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก และประโยคสัญลักษณ์การลบที่มี

ความสัมพันธ์กัน 3 ประโยค ซึ่งมีจำนวนที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 จำนวน  
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 2.17

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 13 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง