การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักมีการกระจาย 12 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลลบโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน

ถ้าในหลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักมีการกระจายโดยการตั้งลบ

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2แบบฝึกหัด2.16

3.เกณฑ์

3.1ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.2คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักมีการกระจาย
เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักมีการกระจาย 12 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง