การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ไม่มีการกระจาย 11 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลลบโดยการตั้งลบ ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ไม่มีการกระจาย โดยการตั้งลบ

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2 แบบฝึกหัด 2.15

3.เกณฑ์

3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ไม่มีการกระจาย
เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก ไม่มีการกระจาย 11 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง