การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักมีการกระจาย 7 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การลบจำนวนสองหลักด้วยจำนวนสองหลัก อาจใช้การเอาออกแล้วหาจำนวนที่เหลทอ หรือการใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักมีการกระจาย

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1 สังเกตพฟติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2 แบบฝึกหัด2.14

3.เกณฑ์

3.1 ผลงานมีความถุกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น่อยกว่าร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักมีการกระจาย
เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักมีการกระจาย 7 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง