การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย 4 ธ.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจายอาจใช้การเอาออก

ใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนนั้นว่าต่างกันเท่าไร การนับต่อ หรือการนับถอยหลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2 แบบฝึกหัด2.12

3.เกณฑ์

3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย
เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย 4 ธ.ค. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง