ทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100 29 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

1. การหาผลบวกของจำนวนอาจใช้การนับต่อ หรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม หรือการตั้งบวก

2. การหาตัวไม่ทราบค่าของประโยคสัญลักษณ์การบวก คือการหาค่าของจำนวนที่ทำให้ประโยคสัญลักษณ์การบวกนั้นเป็นจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

  2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  2.2 แบบฝึกหัด2.9

3.เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80

  3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรืไม่น้อยกว่าร้อยละ60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง ทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100
เรื่อง ทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100 29 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง