การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน 27 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

1.การบวกจำนวนสามจำนวนสามจำนวนให้บวกสองจำนวนก่อนโดยบวกจำนวนคู่ใดก่อนก็ได้แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ

2.การบวกจำนวนสามจำนวนโดยการตั้งบวกใช้วิธีการเดียวกันกับการบวกจำนวนสองจำนวน คือ บวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนได้

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1.วิธีการ

   1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2.เครื่องมือ

   2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

   2.2 แบบฝึกหัด2.7

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน
เรื่อง การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน 27 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง