ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(2) 17 ก.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะการเป็นเพื่อนที่ดี

2. การปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

 2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
เรื่อง ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(2) 23 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง