ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(1) 10 ก.ย. 61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

นักเรียนรู้ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายลักษณะความแตกต่างเพศได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
เรื่อง ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง(1) 16 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง