บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(3) 27 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวโดยนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะครอบครัว

2.บอกสมาชิกในครอบครัวของตนเองได้

3.ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(3) 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง