บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(1) 6 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวโดยนำไปใช้ในชีวิตปะจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะครอบครัว

2. บอกสมาชิกในครอบครัวของตนเองได้

3. ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(1) 19 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง