เข้าใจตนเอง (3) 23 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะจุดเด่นจุดด้อย และวิธีการแก้ไขจุดด้อย การสร้างจุดเด่น โดยนำไปใช้ในชีวิตปะจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะจุดเด่น จุดด้อยและวิธีการแก้ไขจุดด้อย การสร้างจุดเด่น

2. บอกจุดเด่น จุดด้อยและวิธีการแก้ไขจุดด้อย การสร้างจุดเด่นของตนเองได้

3. ระบุจุดเด่น จุดด้อยและวิธีการแก้ไขจุดด้อย การสร้างจุดเด่น ของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เข้าใจตนเอง
เรื่อง เข้าใจตนเอง (3) 5 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง