การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100 16 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
            1. จำนวนนับ 21 ถึง 100 เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง เขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก 21 22 23 ... 100 ตัวเลขไทย  ๒๑ ๒๒ ๒๓ ... ๑๐๐ และตัวหนังสือยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสอง ยี่สิบสาม ... สามสิบ ... หนึ่งร้อย ตามลำดับ

            2. 10 11 12 ... 99 เป็นจำนวน ที่มีสองหลัก เลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วย แสดงจำนวนที่น้อยกว่าสิบ  เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยอนู่ในหลักสิบ แสดงจำนวนทีละสิบ

            3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใดๆ  ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆ ของจำนวนนั้น

            4. การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน  ถ้าจำนวนหลักเท่ากัน ให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบก่อน  เลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า ถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากัน  ให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักหน่วยถ้าจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยของจำนวนใดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า

            5. การเรียงลำดับจำนวน ทำได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักสิบ แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือ

มากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100  สามถึงห้าจำนวน
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถให้เหตุผล และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.12

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การเรียงลำดับจำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100 16 พ.ย.61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง