การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100(สี่ถึงห้าจำนวน) 15 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
          การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุด และน้อยที่สุดก่อน จากนั้นนำจำนวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกัน แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100  สามถึงห้าจำนวน
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถให้เหตุผล และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.11

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การเรียงลำดับจำนวน
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100(สี่่ถึงห้าจำนวน) 15 พ.ย.61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง