การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 ในรูปกระจาย 9 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
      
 1. การเขียนแสดงจำนวนสองหลักในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักสิบกับเลขโดดในหลักหน่วย

        2. การเขียนแสดงจำนวน 100 ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกของค่าของเลขโดดในหลักร้อย กับค่าของเลขโดดในหลักสิบกับเลขโดดในหลักหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้    เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 ในรูปกระจาย
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.7

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 ในรูปกระจาย
เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 ในรูปกระจาย 9 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง