หลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100 8 พ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
      
 1. 10 11 12 ... 99 เป็นจำนวนที่มีสองหลัก เลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วย เลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบ

       2. เลขโดด 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ในหลักหน่วยมีค่าเป็น 0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ตามลำดับ และเลขโดด 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ในหลักสิบ มีค่าเป็น 10 20 30 … 90 ตามลำดับ

       3. 100 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก เลขโดดทางซ้ายของหลักสิบอยู่ในหลักร้อย โดยเลขโดด 0 ในหลักหน่วยมีค่าเป็น 0 เลขโดด 0 ในหลักสิบมีค่าเป็น 0 เลขโดด 1 ในหลักร้อยมีค่าเป็น 100

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้    เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับไม่เกิน 100

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     2.2 แบบฝึกหัด 1.6

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง หลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100
เรื่อง หลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100 8 พ.ย. 61
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง