อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน วันที่ 25 ม.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำกิจกรรมต่าง ๆในบ้านด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทจะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง

พ 4.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน

2. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน

3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน
เรื่อง อันตรายเกิดขึ้นที่บ้าน วันที่ 25 ม.ค.62
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์