การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วันที่ 18 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ สามารถทำได้หลายวิธี โดยปฏิบัติในช่วงเวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/5     สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามคำแนะนำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่มีต่อสุขภาพ

2.ปฎิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่มีต่อสุขภาพ

3.เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสมรรถภาพที่มีต่อสุขภาพ 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วันที่ 18 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์