สมรรถภาพทางกาย วันที่ 11 ม.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถในการทำงานของร่างกายที่สามารถสร้างเสริมให้ดีขึ้นได้ ด้วยการออกกำลังกาย การพักผ่อนและการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/5     สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามคำแนะนำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการทดสอบสมรรถภาพในแต่ละรายการได้

2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3..แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สมรรถภาพทางกาย
เรื่อง สมรรถภาพทางกาย วันที่ 11 ม.ค.62
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์