โรคและการป้องกัน วันที่ 4 ม.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การป้องกันการแพร่กระจายของโรคสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/1     อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค

2. เขียนแผนผังความคิดวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีป้องกันการแพร่กระจายของโรค

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง โรคและการป้องกัน
เรื่อง โรคและการป้องกัน วันที่ 4 ม.ค.62
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์