โรคและการป้องกัน วันที่ 28 ธ.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  โรคต่าง ๆ ที่ทำให้เราเจ็บป่วย ประกอบด้วย โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การป้องกันการแพร่กระจายของโรคสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/1     อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

2. จำแนกประเภทของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

3. ตระหนักถึงความสำคัญของโรคโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ใบงาน

4. แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง โรคและการป้องกัน
เรื่อง โรคและการป้องกัน วันที่ 28 ธ.ค.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์