วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี วันที่ 21 ธ.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การแปรงฟันอย่างถูกวิธีจะทำให้ฟันสะอาดแข็งแรงสามารถใช้งานได้นาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/4  แสดงการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

2. ปฏิบัติการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

3.  เห็นความสำคัญของการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ใบงาน

4. แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
เรื่อง วิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี วันที่ 21 ธ.ค.61 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์