โภขนบัญบัญติ 9 ประการ วันที่ 30 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 โภชนบัญญัติ  9 ประการ เป็นข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย และใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ

2. เขียนวิธีปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ

3. เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง โภชนบัญญัติ 9 ประการ
เรื่อง โภชนบัญญัติ 9 ประการ 9 ประการ วันที่ 30 พ.ย.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์