วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันที่ 16 พ.ย.61 (มีสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

2. เขียนแผนผังความคิดวิธีรับประทานอาหารที่เหมาะสม 

3. ปฏิบัติตนให้มีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
เรื่อง วิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันที่ 16 พ.ย.61 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์