การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 9 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/2  จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่

จุดประสงค์การเรียนรู้

จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน 

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่
เรื่อง การจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 9 พ.ย.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์