อาหารหลัก 5 หมู่

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ จะทำให้สุขภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัยไม่เจ็บป่วยง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

พ 4.1 ป.3/2  จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู่

2. บอกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรม

2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.ใบงาน

4.แบบประเมินผลงาน  

5.แบบทดสอบก่อนเรียน                              

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง อาหารหลัก 5 หมู่
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ วันที่ 2 พ.ย.61
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์