ออกเสียง ร, ล แคล่วคล่องต้องฝึกฝน วันที่ 26 ก.ย 2561 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                    พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.เพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงในภาษาไทยได้ถูกต้อง

๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคำควบกล้ำ

๓. เพื่อให้นักเรียนเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนาน  

การวัดผลและประเมินผล

๑.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ๒.ประเมินพฤติกรรมการเขียน

๓.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง ออกเสียง ร, ล แคล่วคล่องต้องฝึกฝน
เรื่อง ออกเสียง ร, ล แคล่วคล่องต้องฝึกฝน วันที่ 26 ก.ย 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ