ปริศนาท้าประลอง วันที่ 19 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปริศนา คือปัญหาสำหรับท้าทายความเฉลียวฉลาดสิ่งที่เป็นเงื่อนงำ หรือคำทายที่ผูกขึ้นเพื่อให้แก้ หรือทาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.เพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงในภาษาไทยได้ถูกต้อง

๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความหมายของประโยคต่างๆได้

๓. เพื่อให้นักเรียนเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนาน  

การวัดผลและประเมินผล

๑.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ๒.ประเมินพฤติกรรมการเขียน

 ๓.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง ปริศนาท้าประลอง
เรื่อง ปริศนาท้าประลอง วันที่ 19 ก.ย. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ