เรียงร้อยถ้อยความ วันที่ 12 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การฝึกเขียนเป็นประจําสมํ่าเสมอด้วยความเต็มใจเป็นสิ่งที่ดี นอกจากจะช่วยให้จําได้แล้ว ยังเป็น การฝึกทักษะการใช้ภาษาให้คล่อง เขียนหนังสือให้คล่องและรวดเร็ว และยังสร้างนิสัยรักการเขียน ให้กับตนเองด้วย     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.บอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

๒.ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำรงชีวิตได้

๓. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

๑.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ๒.ประเมินพฤติกรรมการเขียน

๓.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง เรียงร้อยถ้อยความ
เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ วันที่ 12 ก.ย. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ