อุปมา อุปไมย วันที่ 5 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำอุปมาอุปไมย  หรือคำเปรียบเทียบเป็นคำในภาษาไทยอีกพวกหนึ่งที่น่ารู้  เพราะเป็นคำที่สั้น   กะทัดรัด  และยังนิยมพูดกันในชีวิตประจำวัน  เป็นคำพูดในเชิงต่อว่าหรือเปรียบเปรย (ทั้งในทางดีและทางร้าย)  โดยผู้พูดยกเอาสิ่งแวดล้อมมาเทียบเคียงให้ผู้ฟังเห็นจริงไปตามนั้น  ซึ่งมักจะมีคำว่า  เป็น  เหมือน   อย่าง  เท่า  ราวกับ ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมหรือคำวลีอยู่ในประโยค   มีมากมายหลายคำด้วยกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

2.  ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำรงชีวิตได้

3. อ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้

การวัดผลและประเมินผล

1..ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2.ประเมินพฤติกรรมการอ่าน

3..ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง อุปมา อุปไมย
เรื่อง อุปมา อุปไมย วันที่ 5 ก.ย. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ