ทบทวน / ทดสอบหลังเรียน 28 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทบทวนบทเรียนที่เรียนรู้ไปตลอดทั้งภาคเรียนที่ 1 ตลอดจนถึงการทดสอบหลังเรียน ว่านักเรียนประสบความสำเร็จหรือไม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนรู้ถึงบทเรียนที่เรียนแล้วในภาคเรียนที่1

                       

การวัดผลและประเมินผล

 

1.ประเมินการทำแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง ทบทวน / ทดสอบหลังเรียน 28 ก.ย. 2561
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ