เกษตรน่ารู้(พืชและการดูแลรักษาพืช) 21 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีด้วยกันหลายชนิดและพืชทุกชนิดที่เราปลูก ไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือปลูกในแปลง ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้ และวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร เพื่อจะได้ใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ง.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนรู้จักชื่อของพืชประเภทต่างๆได้

                       

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง เกษตรน่ารู้(พืชและการดูแลรักษาพืช) 21 ก.ย.61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ