เกษตรน่ารู้(อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร) 14 ก.ย.61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์การเกษตรแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน เราควรเรียนรู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน และวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร เพื่อจะได้ใช้งานได้ถูกต้อง ปลอดภัย และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนรู้จักชื่อของอุปกรณ์การเกษตรได้

2.นักเรียนบอกการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตรได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง เกษตรน่ารู้(อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร) 14 ก.ย.61 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ