แต่งกายอย่างไรให้น่าดู(วิธีการแต่งกาย เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย) 7 ก.ย.61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษา และต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองการทำงานเพื่อตัวเอง คือการแต่งกายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้ถูกต้องตามลำดับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสวมเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายตามลำดับขั้นตอนได้

2.นักเรียนบอกประเภทของเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการ่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู(วิธีการแต่งกาย เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย) 7 ก.ย.61 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ