แต่งกายอย่างไรให้น่าดู(การทำความสะอาดร่างกาย) 31 ส.ค.61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษา และต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองการทำงานเพื่อตัวเอง คือการอาบน้ำ ให้ถูกต้องตามลำดับ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น ตลอดจนถึงชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายขั้นตอนการอาบน้ำตามลำดับได้

2.นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายได้ถูกต้อง

            

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู(การทำความสะอาดร่างกาย) 31 ส.ค.61 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ