เลือกคู่เป็นคำ (1) วันที่ 15 ส.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โดยการนำคำหลายคำมาประกอบกันจะทำให้เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใช้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคำได้

2.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนจากความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความสนใจใฝ่รู้ประเมินพฤติกรรมการเลือกคู่เป็นคำ
  2. ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก
ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง เลือกคู่เป็นคำ
เรื่อง เลือกคู่เป็นคำ (1) วันที่ 15 ส.ค. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ