คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย ประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

การร้องเพลงประกอบท่าทาง การปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส15101) ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วัฒนธรรมท้องถิ่น
เรื่อง คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ