ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (6) 25 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตตามพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในไม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและ    พัฒนาการไปตามวัย ได้แก่ ตา หู  จมูก  คอ ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก)

2. อธิบายการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้แก่ ตา หู  จมูก  คอ ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก)

3. บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอกร่างกาย

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (6) 8 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง