วัฒนธรรมท้องถิ่น(2)(2 ส.ค.2561)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย การร้องเพลงประกอบท่าทาง การฟังคำสั่ง อ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและแต่งประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความหมาย ลักษณะสำคัญ และประเภท ของวัฒนธรรมได้

การวัดผลและประเมินผล

  • ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
  • ตรวจใบงานที่ ๐๑ , ๐๒             
  • สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
  • สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  • สังเกตการนำเสนองาน
  • ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
ชั่วโมง วัฒนธรรมท้องถิ่น
เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น(2) (6 ส.ค. 62)
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์