ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก ชั่วโมงที่4

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตตามพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในไม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก ที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย

2. อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายนอก

3. บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอก

4. ปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอก

5. อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (4) 24 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง