ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก ชั่วโมงที่3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและ    พัฒนาการไปตามวัย ได้แก่ ตา หู  จมูก  คอ ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก)

2. อธิบายการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้แก่ ตา หู  จมูก  คอ ผม มือ  เท้า  เล็บ  ผิวหนัง  และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น  ฟัน เหงือก)

3. บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอกร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (3) 17 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง